/> /> >

ورود با رمز در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

با دستگیره های هوشمند یال مجبور به حمل پر دردسر کلیدهای حجیم و سنگین نیستید؛ فقط کافیست رمز خود را وارد کرده تا درب باز شود.