/> /> >

رمز یکبار مصرف در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

با تعریف نمودن یک رمز یکبار مصرف، در مواقعی که به شخصی تنها اجازه یکبار تردد را داده اید، علاوه بر افزایش امنیت، پس از استفاده از آن رمز، از سیستم به صورت خودکار حذف می شود.