/> /> >

سیستم تابع خیالی در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

با این قابلیت می توانید قبل یا بعد از وارد نمودن رمز اصلی، چند عدد را بصورت دلخواه وارد نمایید تا اگر کسی در کنار شماست نتواند رمز شما را تشخیص دهد.