/> /> >

هشدار اتمام باتری در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

هشدار های اتمام باتری به شما یک پیام ساده ی شنوایی و دیداری می دهند تا متوجه شوید که عمر باتری ها رو به اتمام بوده تا در اسرع وقت باتری دستگاه را تعویض نمایید.