/> /> >

حذف کردن کارت مفقودی در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

در صورت گم شدن کارت ها بـه راحـتـی و در عـرض چـنـد ثانـيه خودتان می‌توانيد بدون نیاز به هیچ فرد متخصصی کارت گم شده را از كـار بيندازيد