/> /> >

ورود با کارت در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

شما می توانید کارت قفل خود را مانند کارت های شناسایی و بانکی در کیف پول خود به راحتی نگهداری و برای باز نمودن دستگیره امنیتی هوشمند یال از آن استفاده نمایید.