/> /> >

سیستم قفل کودک در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

به سادگی با فعال نمودن این قابلیت امنیتی می توانید از خروج کودک دلبند و حیوان خانگی خود جلوگیری نموده و نیز امنیت منزل و محل کار خود را تامین نمایید.