/> /> >

سیستم ضد سرقت در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

در این سیستم اگر کسی سعی نماید به دستگیره شما ضربه وارد کرده و به آن آسیب بزند و یا چندین بار ماژول های ورودی (رمز، کارت و اثر انگشت) را اشتباه وارد نماید، دستگیره هوشمند Yale با صدای بلند اطرافیان را مطلع می سازد.